Regulamin

Regulamin sklepu www.barak.art.pl

§1 Postanowienie wstępne

1. Właścicielem sklepu barak.art.pl jest:

Wytwórnia - Pracownia Detali Artystycznych
Krzysztof Franczak
Czarna Górna 88
38-710 Czarna

NIP 6891005550


2. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży prac artystycznych znajdujących się w Sklepie oraz zasady korzystania ze Sklepu. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

3. Do zawarcia umowy sprzedaży oraz korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www.

4. Kupujący może porozumiewać się ze Sprzedawcą poprzez adres email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefonicznie lub dane kontaktowe, któe znajdują się w zakładce „Kontakt”.

5. Przedmiotem sprzedaży są prace artystyczne prezentowane w Sklepie w chwili składania Zamówienia.

6. Ceny towarów wyrażone są w PLN.

7. Wszystkie prezentowane przez Sprzedawcę prace są nowe i wolne od wad.

8. Wszystkie nazwy prac artystycznych zamieszczone na stronie Sklepu używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów prawa.

9. Z uwagi na indywidualny charakter sprzedawanych prac artystycznychich rzeczywisty wygląd może nieznacznie różnić się od prac prezentowanych na zdjęciach w Sklepie z uwagi na różne ustawienie urządzeń i przeglądarek internetowych. Regulacja ta nie narusza w żadnym stopniu uprawnień przysługujących Kupującemu na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności postanowienia Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

10. Minimalną jednostką oferowaną w sklepie, są odpowiednio: dla prac - jedna sztuka lub zestaw.
12. Sprzedawca ma prawo do zmiany ceny prac artystycznych, wprowadzania oraz wycofania prac artystycznych, udzielania rabatów na poszczególne prace artystyczne oraz przeprowadzania i odwoływania promocji w Sklepie. Nie ogranicza to jednak w żaden sposób praw nabytych przez Kupujących; tj. zmiany nie dotyczą Zamówień, które zostały złożone.

 

13. Wypełnienie danych w formularzu zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta - zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane, odsprzedawane ani użyczane osobom trzecim lub instytucjom. Dostęp do danych osobowych posiada jedynie administrator Sklepu.
Każdy Klient, który wypełnił formularz zamówienia ma możliwość dostępu do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie.

 

§ 2. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

1 Podstawą złożenia zamówienia jest podanie danych osobowych poprzez formularz adresowy lub założenie przez klienta konta w sklepie oraz złożenie zamówienia za pomocą formularza zamówienia.

 

2. Po złożeniu zamówienia kupujący, otrzymuje e-mail potwierdzający przyjęcie zamówienia.

3. Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia klient wpłaca kwote określoną w zamówieniu potwierdzającym przyjęcie zamówienia na wskazany nr rachunku bankowego.

 

4. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w następnym dniu roboczym od zaksięgowania na rachunku wpłaty dokonanej przez Klienta. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe podanie danych ososbowych w formularzu adresowym.

 

5. Zastrzegamy sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości a w szczególności zamówień zawierających omyłki pisarskie, błędy spowodowane działaniem serwera bądź oprogramowania oraz zamówień niezawierających adresu e-mail, , bądź też w których adres e-mail lub numer telefonu zostały błędnie podane.

 

6. Do każdej umowy sprzedaży wystawiany jest paragon lub faktura. Faktura wystawiana jest z dniem, w którym wszystkie zamówione przez Klienta prace są opłacone i gotowe do wysyłki.Kupujący upoważnia Sprzedawcę do wystawienia faktury bez podpisu Kupującego i przesłania jej drogą elektroniczną na wskazany przez Kupującego adres mailowy.
Klient w każdym czasie ma prawo zwrócić się do Sprzedawcy o wystawienie faktury w formie papierowej przesyłając taki wniosek na adres:

Wytwórnia - Pracownia Detali Artystycznych
Krzysztof Franczak
Czarna Górna 88
38-710 Czarna
lub na adres email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

7. Zamówienia w Sklepie można składać przez cały rok, 24 godziny na dobę.

8. Kupującym może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

9. Zamówienia realizujemy tylko na terenie Polski.

10. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

 

11. Wypełnienie danych w formularzu zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta przez Galerię Barak (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883.). Dane osobowe Klienta będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane, odsprzedawane ani użyczane osobom trzecim lub instytucjom.

12. Dostęp do danych osobowych posiada jedynie administrator Sklepu.

 

13. Każdy Klient, który wypełnił formularz zamówienia ma możliwość dostępu do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie pisząc na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

14. Zamówienie jest realizowane przez Sklep jeśli nastąpi zaksięgowanie wpłaty dokonanej przez Klienta tytułem na rachunku bankowym Sklepu wg zasad pkt. 3.1

15. Sklep przekaże konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy na trwałym nośniku tj. na adres e-mail Klienta podany w formularzu zamówienia, najpóźniej w chwili dostarczenia zamówionych prac artystycznych.

§ 3. FORMY PŁATNOŚCI
1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby realizacji płatności:

a) Przelew całej kwoty na rachunek bankowy Sklepu na konto o numerze:


36 1020 2980 0000 2602 0095 1947

2. Kupujący dokonujący zapłaty przelewem oraz za pośrednictwem systemów płatności elektronicznych powinien zapłacić za zakupiony Towar wraz z kosztami dostawy w terminie 7 (siedmiu) dni od otrzymania informacji o przyjęciu Zamówienia do realizacji. Po tym terminie oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca.

§4. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 

1. Dostawy realizujemy na terenie całej RP za pośrednictwem przesyłki pocztowej, na życzenie klienta po dodatkowej opłacie prace możemy wysłać firmą kurierską.

2.Czas dostawy podawany w opisie Towaru jest czasem orientacyjnym, określonym w dniach roboczych.
3. Towar dostarczany jest Kupującemu zazwyczaj w terminie od 1 do 2 dni licząc od momentu nadania przesyłki.

4. Koszt przesyłki jest wyliczany w momencie składania zamówienia ( towar + koszty dostawy ).

5. Koszty przesyłki ustalone w warunkach zamówienia pokrywa w całości Klient.

6. Możliwy jest również odbiór osobisty pod adresem:

Wytwórnia - Pracownia Detali Artystycznych
Krzysztof Franczak
Czarna Górna 88
38-710 Czarna

- po uprzednim uzgodnieniu terminu odbioru. Odbiór osobisty prac przez Klienta jest bezpłatny.
7. Odbierając dostarczoną przez Pocztę lub kuriera przesyłkę Kupujący obowiązany jest ją zbadać (na podstawie art. 545 § 2 Kodeksu cywilnego). W przypadku uszkodzenia przesyłki Sprzedawca zaleca sporządzenie protokołu szkody w obecności przewoźnika oraz niezwłoczne poinformowanie o tym Sprzedawcy.
Brak sporządzenia protokołu szkody nie jest równoznaczny z wygaśnięciem prawa konsumenta do złożenia reklamacji w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki; protokół jest jednak pomocny w procedurze reklamacji.
Brak protokołu uszkodzenia przesyłki może utrudnić Konsumentowi dochodzenie ewentualnych roszczeń od Sprzedawcy oraz ustalenie osoby odpowiedzialnej za uszkodzenie przesyłki.

§ 5 REKLAMACJE

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
2. Zamawiający ma prawo, żądać doprowadzenia reklamowanego produktu (-ów) do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę.
Jeżeli sklep galeria Barak nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, klient ma prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.
3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:

- pisemnie na adres:

Wytwórnia - Pracownia Detali Artystycznych
Krzysztof Franczak
Czarna Górna 88
38-710 Czarna

- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji:

- informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;

- żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży;

- danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.

Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

 

§ 6 ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów wysyłki prac artystycznych poniesionych prze sklep.

2. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

3. Pisemnie na adres: Wytwórnia - Pracownia Detali Artystycznych
Krzysztof Franczak
Czarna Górna 88
38-710 Czarna

4. Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

(przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy podany jest pod regulaminem)

5. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia dostarczenie przesyłki:
6. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
7. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
8. Zwrot zamówienia jest realizowany pod warunkiem odesłania towaru w całości bez śladów użytkowania. Koszt odesłania towaru ponosi kupujący.
Zwrot częściowy zamówienia może być zrealizowany tylko i wyłącznie za zgodą sprzedawcy.

9. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności z wyjątkiem kosztów wysyłki.
Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

11. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:

12. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów;

13. Koszty przepakowania produktu jeżeli oryginalne opakowanie uległo zniszczeniu;

14. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

 

§ 7 INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem Państwa danych jest tylko i wyłącznie Wytwórnia - Pracownia Detali Artystycznych
Krzysztof Franczak
Czarna Górna 88
38-710 Czarna

2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. Szczegółowe informacje w związku z przetwarzeniem danych osobowych znajdą Państwo w Polityce Prywatności, klikając tu >>>

 

3. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Galerię Barak należy rozumieć: niezbędne zbierania i przetwarzanie danych do realizacji zamówienia lub reklamacji

4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu dostarczania informacji o stanie realizacji zamówienia lub reklamacji.

5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez Państwa.

 

6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są w przypadku i klientów indywidualnych jak i firm ZUS, US i inne uprawnione instytucje mogące wezwać Administratora do wydania koniecznych danych osobowych, oraz firmy i instytucje których współpraca jest niezbędna do realizacji zamówień i reklamacji.

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców trzecich czy państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub (2) organizacjach międzynarodowych.

 

8. Pani/Pana dane osobowe będą przez sklep przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Galerii, o których mowa powyżej.
Dane będą przetwarzane do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody.
Wycofanie zgody będzie możliwe w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
- żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
- żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
- żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
- przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez:
- kontakt e-mailowy pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
- kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres:
Wytwórnia - Pracownia Detali Artystycznych
Krzysztof Franczak
Czarna Górna 88
38-710 Czarna

10. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami


§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

3. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Kupującego będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOW
(ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH
KONSUMENTA)

 

Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Wytwórnia - Pracownia Detali Artystycznych
Krzysztof Franczak
Czarna Górna 88
38-710 Czarna

– Niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy
– Data zawarcia umowy/odbioru

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data